Melamartnan i nyere tid

Melamartnan ble gjenopptatt i 2008 etter om lag 130 års opphold.

Etter initiativ fra daværende kultursjef i Overhalla, Tone Lian, ble det i 2006 satt i gang et arbeid med å hente fram den gamle historien om Melamartnan, og med å lage et forretningskonsept som kunne gjøre det mulig å gjenskape martnan.

Det ble en realitet i 2008 – med basis i den gamle og rike historien, på samme sted – Mælen gård –  men med dagens krav og forventninger, og moderne uttrykksmåter innenfor kultur og handel.

Undertittel på den nye martnan er «Historisk marked». I dette ligger det at det skal være et betydelig innslag av lokalhistorie i den moderne martnan. Dette gir seg uttrykk i utstillinger, tablåer presentert av skoleelever og historisk vandring på området med fortellinger og tablåer som illustrerer glimt fra den lange og rike historien om den gamle martnan og stedet Melen.

Overhalla kommune tok eierskapet de tre første arrangementene – for å få den etablert og sikre at nødvendige investeringer og tilpasninger kunne gjennomføres.

Det ble opprettet ei styringsgruppe med mandat fra og rapportering til kommunen – og ansvar for å planlegge og gjennomføre den gjenskapte Melamartnan. Det ble allerede fra starten besluttet å gjennomføre Melamartnan annethvert år. Hvert arrangement krever store ressurser og påvirker det lille lokalsamfunn sterkt i de dagene det foregår.

Martnasarrangementet er basert på frivillighet. Lag og foreninger i Overhalla og omliggende kommuner har med stor entusiasme bidratt til å utføre oppgavene som kreves både i planlegging og gjennomføring.

Etter arrangementene i 2008, 2010 og 2012 var kommunens eierskap overstått og ble overtatt av Melamartnan SA. Selskapet består av om lag 30 lag og foreninger med lokal tilhørighet og som også gjennomførte martnan 2014. Disse eier nå martnan og er ansvarlig for at det blir Melamartna annethvert år også framover.

Med basis i den gamle historien – gjenkjennbare fra gang til gang, men også med vekt på fornyelse – skal Melamartnan hvert partallsår være ett av de viktigste arrangementene i Namdalen med appell til både barn, ungdom, voksne og eldre.

Det har vært stor interesse for og oppslutning om den moderne Melamartnan. Fra 5000-7500 publikummere har besøkt arrangementene. I gjennomsnitt er det utført om lag 5000 dugnadstimer hver gang,

Melamartnan har lyktes i å etablere et arrangement med særpreg, ekthet og sterk lokal entusiasme og identitet.