Melamartnan SA

Ved oppstart av den moderne Melamartnan tok Overhalla kommune eierskapet, men forutsatte at den innen noen år skulle etableres et annet eierskap. Etter grundige vurderinger ble det besluttet at lag og organisasjoner skulle være framtidige eiere. Da det nye eierselskapet ble stiftet i 2012 ble det besluttet at det skulle være et samvirkeforetak – og Melamartnan SA ble stiftet. Under forberedelsene til Melamartnan 2012 fulgte det nye selskapet arbeidet som observatører og fikk være med på alle vurderinger om program, profil, økonomi og alle andre spørsmål og forhold som betyr noe i et stort arrangement.

I tida etterpå har det vært tett kontakt mellom eierselskapet og martnaskomiteen.

Eierselskapet engasjerer leder for martnaskomiteen – lederen velger ut sine medarbeidere i komiteen og fordeler arbeidsoppgaver.

Det utarbeides foran hver martna et mandat for martnaskomiteen som innebærer at eierselskapet skal godkjenne komite, budsjett og program –  og sikrer at martnans ide og profil blir ivaretatt. Eierselskapet inngår også nødvendige avtaler med grunneiere og sikre at rammevilkårene for gode martnasarrangement blir ivaretatt.

Melamartnan eies av om lag 30 lag og organisasjoner som også har fortrinnsrett til dugnadsoppdrag for martnan. Alle som bidrar med dugnadsinnsats for martnan kan skrive sine dugnadstimer på en av eierforeningene. Etter at martnasregnskapet er gjort opp, bestemmer årsmøtet i eierselskapet hvor mye som skal utbetales i godtgjøring for dugnadsarbeid. Beløpet deles på antall utførte timer – der hvert eierlag får utbetalt i samsvar med godskrevne timer.

Samtidig er det viktig for Melamartnan å bygge opp så stor egenkapital og en trygg økonomi  som bidrar til at selskapet tåler martnasarrangement uten overskudd.

Melamartnan SA kan også gjennomføre andre arrangement som underbygger selskapets ide og profil i år uten martnasarrangement.